Ayrıca Hacı Bayram Camii ve çevresinde süren çalışmalara onay veren meclis üyeleri, Başkent’in eğitim hayatından yollara, çevre projelerinden sokak sağlıklaştırma çalışmalarına kadar pek çok konuyu ele aldı.
 
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, Başkan Vekili Ali İhsan Ölmez başkanlığında gerçekleşen son oturumunda, Hacı Bayram Veli Camii çevresindeki kitapçılarla ilgili bir karara imza atıldı.
 
Hacı Bayram Camii, ek binası ve çevresini tarihi dokusuna uygun bir şekilde restore eden ve yenileyen Büyükşehir Belediyesi,  bölgenin tamamını tarihine uygun yepyeni bir görünüme kavuşturmak için yaptığı çalışmaları sürdürüyor.  
 
Bu kapsamda, bölgede bulunan Kitapçılar Çarşısı’na ilişkin önemli bir karara imza atıldı. Altındağ Öztürk Mahallesi sınırları içerisinde bulunan söz konusu bölgedeki (19981/1, 19984/1 ve 19986/3 ada/parseller) şahıslara ait bağımsız bölümlerin, Ankara Yenileme Alanı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun ilgili kararı ile Hacı Bayram Veli Camii Meydan Düzenlemesi ve dükkanlara ilişkin onaylanan mimari projelere uygun olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılması, yapılacak olan yeni iş yerleri için de belirtilen hususlar çerçevesinde işlem yapılması, üyelerin oy çokluğuyla kabul edildi.
 
Bölgede yapılması düşünülen çalışmalara ilişkin olarak üyelere okunan Başkanlık Yazısı’nda, yapılacak yeni iş yerleri için belirtilen hususlar ise şöyle sıralandı:
 
“1- Planda belirtilen DOP’tan karşılanan ve tescile konu olmayan alan için yapılacak yeni koruma amaçlı uygulama imar planı uzun zaman alacağından; yeni alan üzerinde yapılacak iş yerlerinden mevcut işyerlerinin konumuna ve alanına eş değer nitelikte bir işyerinin yıkılan dükkan sahiplerine tapuları verilene kadar protokol karşılığında bedelsiz tahsis edilmesi, Mevcut işyerinden daha büyük bir işyerinin verilmesi halinde aradaki metrekare farkının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın inşaat maliyet birim fiyatları üzerinden, işyerlerinin arsa payları arasındaki farkın tapu verildiği tarihteki rayiç bedel üzerinden hesaplanarak borçlandırılması ve bu borcun Belediyemizce tapu verilmesi aşamasında peşin veya on iki ay eşit taksit ile ödenmesi (kalan borç için ipotek konulması kaydıyla) yeni yapılan dükkanlara ait alanın imar parselasyon planının tamamlanarak tapuya tescil edilmesi ile dükkan sahiplerine tapularının verilmesi,
 
2- Yeni alandaki iş yerleri tamamlanıncaya kadar mülk sahibi ve kiracılarının belediyemizce geçici olarak yapılacak konteynırlarda konuşlandırılması ve bunun karşılığında mevcut mal sahibi ve kiracılardan herhangi bir ücret alınmaması; mal sahiplerinin konteynırlardan yer istememesi halinde belediye encümeninin takdir edeceği metrekare birim fiyatı üzerinden kira yardımı yapılması,
3- Yıkılan işyerleri sahiplerinin yukarıda belirtilen 1. ve 2.  maddedeki hususları kabul etmemesi halinde mevcut işyerlerinin belediyemizce kamulaştırılması…”
 
-“DİKMEN VADİSİ PROJESİ’NE İTİRAZ REDDEDİLDİ”
 
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, Dikmen Vadisi 4. Ve 5. Etaplar Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi’ne ilişkin 11.09.2012 tarih ve 1415 sayılı kararına Çankaya Belediye Başkanlığı tarafından yapılan itiraz Meclis üyelerince reddedildi.  Belediye Meclisi’nde görüşülen “İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu”nda, itirazın reddine ilişkin şu açıklama yapıldı:
 
“Söz konusu itiraz yazısında belirtilen hak sahiplerinin barınma sorunlarının çözümlenmediğinin belirtildiği ancak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından tapu tahsis belgesi olanların aynı proje alanı içerisinde haklarının verildiği, tapu tahsis belgesi olmayanların ise belediyemizce uygun olan yerlerden hak sahipliği kazandırıldığı, yine itiraz yazısında tüm kent için gerekli olan açık ve yeşil alan özelliğinin korunduğu bir proje yapmak mümkünken alanın yüksek yapılaşma koşulları ile üst gelir grubuna yönelik konut alanlarına dönüştürüldüğünün belirtildiği, itiraz dilekçesinin aksine Belediye Başkanlığımız tarafından yapılan plan sınırında kişi başına 10 metrekare yeşil alandan daha fazla hatta yaklaşık 2 katı yeşil alan ayrıldığı ve alanın yüzde 57’sinin yeşil alan, yüzde 27’sinin konut alanı, yüzde 13’ünün ticaret alanı olarak belirlendiği, yine belirtilenin aksine Ankara nüfusunun yeşil alan ihtiyacının sadece söz konusu planlama alanından sağlanmasının gerekli/mümkün olmayacağı, hususları tespit edilmiş olup, 1/5000 ölçekli nazım imar planına yapılan itirazın “reddi” komisyonumuzca uygun görülmüştür.”
 
-SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA PROJELERİNE MECLİS ONAYI
 
Büyükşehir Belediyesi’nin, Başkent Ankara’nın hem tarihiyle bütünlük içerisinde yenilediği bölgeleri, hem de yepyeni yaşam alanlarının yükseldiği bölgelerinde sürdürdüğü çalışmalar, tüm hızıyla sürüyor.
Bu kapsamda tarihin yeniden uyandığı Ulus bölgesindeki çalışmalar da Büyükşehir Belediye Meclisi’nden onayla devam ediyor. “Hükümet ve Hisarpark Caddesi Sokak Sağlıklaştırma Projeleri”ne ilişkin hazırlanmış olan mimari avan  projesi de meclis üyelerinin oy birliğiyle ile kabul edildi.
 
-THK ÜNİVERSİTESİ İÇİN ŞENLİK
 
Başkan Gökçek öncülüğünde başlayan Büyükşehir Belediyesi-Üniversite işbirliği çerçevesinde Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nin isteği üzerine “Ankara Havacılık ve Uzay alanında” bir şenlik ve fuar organizasyonu düzenlenmesi için gerekli çalışmaların yapılması da meclis üyelerinin tümünün “evet” oyuyla karara bağlandı.
 
Büyükşehir Belediye Meclisi’nde görüşülen diğer Başkanlık Yazıları da Yenimahalle Ergazi, Çankaya Keklikpınarı, Mamak Küçükkayaş ve Mamak Boğaziçi Mahallelerindeki bazı imarlar ile Altındağ Gümüşdere Mahallesi’nde bulunan bir alanın Kentsel Dönüşüm Projeleri ile diğer yatırım projelerine kaynak sağlanması amacı ile satılarak ve trampa edilerek değerlendirilmesi de üyelerce kabul edildi.
 
-GERDER TAŞÇILAR SANAYİ İÇİN YENİ RAPOR İSTENDİ
 
Gölbaşı Gerder Taşçılar Sanayi alanında 19 adet taş üreticisi olduğu ve bu işletmecilerin taş üretiminde kullandığı kimyasal maddelerin Sukesen Deresi yoluyla Mogan Gölü’ne ulaştığı belirtilen önergenin Hukuk ve Tarifeler Komisyonu’nda incelenmesi ve Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda olmaması nedeniyle bir şey yapılamaması üzerine Büyükşehir Belediye Meclisi harekete geçti.
 
Tüm grupların oy birliğiyle rapor, Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimlerinin ve Çevre Bakanlığı’nın da görüşünün alınması ve bu yönde bir rapor hazırlanması uygun görüldü.
 
-İSİMSİZ YOLLARA YENİ İSİMLER
 
Meclis üyelerinin oy birliği ile Başkent Ankara’da bulunan “1, 2, 3 ve 4 nolu isimsiz yol güzergahlarına” yeni isimler verildi.
 
Bu kapsamda ;
 
-Çankaya Beytepe ve Ahlatlıbel, Yenimahalle Alacaatlı ve Gölbaşı Kızılcaşar Mahalleleri hudutlarından geçen ve genişliği 35 metre, uzunluğu ise 6 bin 170 metre olan “1 nolu isimsiz yol” güzergahına “Kanuni Sultan Süleyman Bulvarı”,
-Genişliği 34 metre, uzunluğu da 2 bin 390 metre olan “2 nolu isimsiz yol” güzergahına “Yavuz Sultan Selim Bulvarı”,
-35 metre genişliğinde, 2 bin 530 metre uzunluğunda olan ve mahalle haritasında “3 nolu isimsiz yol” güzergahına “Orhan Gazi Bulvarı”,
-25 metre genişliğinde ve 1515 metre uzunluğunda olan “4 nolu isimsiz yol” güzergahına da “Yıldırım Beyazıt Bulvarı”.