CHP  Ankara Milletvekili Levent Gök, Başkentgaz’ın özelleştirme süreci ile ilgili olarak Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, çarpıcı bilgiler verdi, şok iddialarda bulundu.
 
Doğalgazın Ankara için tek seçenek olduğunu belirterek özelleştirme sürecinin durdurulmasını isteyen Gök, Ankara Büyükşehir  Belediye Başkanı Melih Gökçek’in tam bir mirasyedi gibi davranıp, hovardaca belediye gelirlerini bir bir elinden çıkarttığını, belediyenin  akibeti belirsiz bir konuma sürüklendiğini ve Ankaralıların ileride yatırım ve hizmet alamayan bir duruma düşeceklerini ileri sürdü. 
 
Levent Gök’ün açıklaması şöyle:  
 
“4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununa  25.05.2007 tarihli ve 5669 sayılı Kanunun 1 nci maddesiyle eklenen (e) bendiyle, Anakara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğünün mülkiyet ve/veya işletmesinde bulunan doğal gazın özelleştirilmesi ve elde edilen gelirden EGO Genel Müdürlüğü’nün BOTAŞ’a ödemediği doğal gaz alım borç ve fer’ileri ile doğal gaz altyapısı için Hazine garantili kullandığı dış kredileri ödememesinden dolayı Hazineye olan borçları ve Ankara Metrosunun finansmanın sağlanması amaçlanmıştır.
 
Metro inşaatlarına kaynak yaratmak amacıyla 5669 sayılı Kanunun 1 nci maddesiyle kurulan Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. üç kez özelleştirme ihalesine çıkarılmış; üç milyar ABD Dolar’ı gelir beklenen ihalelerde verilen en yüksek teklifin 1 milyar 610 milyon ABD Doları olması ve bedellerin ödenmemesi nedeniyle özelleştirme gerçekleştirilememiştir. Bunun üzerine25.10.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararıyla Ankara Metrosu inşaatlarının Ulaştırma Bakanlığına devredilmesi kararlaştırılmış; Ulaştırma Bakanlığıyla 25.4.2011 tarihinde yapılan protokol ile Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Metrosunun yapımını Ulaştırma Bakanlığı’na devretmiştir. Böylece Ankara Metrosunun yaklaşık 3 milyar ABD Doları tutarındaki maliyetini Ulaştırma Bakanlığı üstlenmiştir.
 
Bu bağlamda, Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’nin özelleştirme gerekçesi kalmamıştır.
 
Siyasi İktidar, bir yandan, özelleştirme sonrası uygulanacak tarifeyi ( birim hizmet ve amortisman bedeli 0,05555 ABD Dolar/m3 karşılığı YTL, taşıma bedelinin 0,0077 ABD Dolar/m3 karşılığı YTL), on yıldan sekiz yıla indirirken; diğer yandan kalan yüzde 20 hissenin de özelleştirme kapsamına alarakBaşkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’nin % 100 hissesinin özelleştirilmesini hüküm altına almıştır.
 
Doğal gaz dağıtım bedeli belediyeler, özellikle de Ankara Büyükşehir Belediyesi için çok önemli bir gelir kaynağıdır. Diğer illerimizdeki belediyelerin doğal gaz satış bedeli, 2,5 – 3 cent aralığında değişirken; Ankara’lı tüketiciler ise doğalgazı 5,2 cent’ten kullanmaktadırlar.
 
Dahası, doğalgaz dağıtımının sayaç okuma, faturalandırma, faturaları adreslere postalama gibi maliyet unsurları olmadığı gibi tahsilatı geç yapma, tahsilatı yapamamadan dolayı ek maliyetlere katlanma gibi külfetleri de yoktur. Tüketiciler, doğalgazı doğalgaz satış noktalarından bedelini peşin ödeyerek elektronik kartlara yüklettikten sonra kullanmakta ve dolayısıyla belediyeler ayrıca dolaylı faiz geliri elde etmektedirler.
 
Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’nin %100 hissesinin özelleştirilmesi, Anakara Büyükşehir Belediyesini çok önemli bir gelir kaynağından mahrum ederek gelir kaybına uğratmak yanında, özelleştirildikten sekiz yıl sonra doğalgaz satış fiyatındaki kamu kontrolünün tamamen ortadan kalkması sonucunda, tüketiciler, bütünüyle dağıtımcı firmanın tekel gücünden kaynaklanan fiyatlama politikalarıyla karşı karşıya kalarak istismar edilmeleriyle sonuçlanacaktır.
 
Bu durum tüketicileri kat ve sıvı yakıt kullanmaya yöneltecek ve Ankara’da 1980’lerin sonlarında sokağa çıkma yasağı önlemlerine başvurulmasına yol açan hava kirliliğini tekrar gündeme getirecektir
 
EGO Genel Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı bir kamu idaresi olarak 5018 sayılı Kanunun kapsamındadır ve yapabileceği kamu giderleri 16.12.1942 tarihli ve 4325 sayılı Ankara Elektrik ve Havagazı ve Adana Elektrik Müesseselerinin İdare ve İşletmeleri Hakkında Kanun ile 03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununda yer alan görevlere ilişkin olarak 5018 sayılı  Kanunun (3/1-h) maddesine göre, “Kanunlarına dayanılarak yaptırılan iş, alınan mal ve hizmet bedelleri, sosyal güvenlik katkı payları, iç ve dış borç faizleri, borçlanma genel giderleri, borçlanma araçlarının iskontolu satışından doğan farklar, ekonomik, malî ve sosyal transferler, verilen bağış ve yardımlar ile diğer giderler”den oluşmakta ve 8 nci maddesine göre de EGO Genel Müdürlüğünde her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanların yetkili kılınmış mercilere karşı hesap verme sorumluluğu bulunmaktadır.
 
Dolayasıyla Ankaralıların peşin ödedikleri doğalgazın bedelini BOTAŞ’a ödememek suretiyle faiz tehdidi altında bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesinin borçlarından dolayı Melih Gökçek şahsen sorumludur.
 
Bu borçların hesabı kendisinden sorulacaktır
 
Özelleştirme İdaresini  ve Başkentgazın ihalesine teklif veren tüm firmaları uyarıyorum.
 
Başkentgazın Özelleştirilmesi CHP tarafından Anayasa Mahkemesine götürülmüş olup iptali istenilmiştir.
 
Ayrıca ihale yapıldığında CHP olarak yine ihalenin iptali için Danıştay’a başvuracağız.
 
Ankaralıları , ilerde bekleyen tehlikeden kurtaracağız.”
 
Habervaktim.com