Cübbeli'den çok konuşulacak yazı!

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca diye bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Vahdet gazetesindeki köşesinde çok konuşulacak bir yazı yazdı.

02 Mart 2015 Pazartesi 10:53
Cübbeli'den çok konuşulacak yazı!
 İşte , Cübbeli Ahmet Hoca'nın o yazısı:

Bu­gün Or­ta­do­ğu, Bal­kan­lar ve dün­ya­nın her­han­gi bir ye­rin­de Müs­lü­man­la­ra bir zu­lüm var­sa hep­si­nin ve­ba­li Ko­ca Os­man­lı­’yı yı­kan­la­rın boy­nun­da­dır.

Şu­ an­da 50-60 ta­ne dev­let var. Bun­la­rın  hep­si Os­man­lı yö­ne­ti­min­de süt­li­man va­zi­yet­te ya­şı­yor­lar­dı. 

Bal­kan­la­rın­dan tut bü­tün Or­ta­do­ğu hu­zur için­dey­di. Bu­gün Or­ta­do­ğu, Bal­kan­lar ve dün­ya­nın her­han­gi bir ye­rin­de Müs­lü­man­la­ra bir zu­lüm var­sa hep­si­nin ve­ba­li Ko­ca Os­man­lı­’yı yı­kan­la­rın boy­nun­da­dır. 

Çün­kü nor­mal kâ­fir de­ğil­dir on­lar. 3 ta­ne im­kâ­nı boz­du­lar. Ha­li­fe­lik, tem­kin ve ik­ti­dar, kor­ku­la­rın em­ni­ye­te teb­di­li ters dön­dü. Şu an­da 1,5 Mil­yar Müs­lü­man ne hal­de. 

Os­man­lı ol­sa Bang­la­de­ş’­te ho­ca­yı asa­bi­lir­ler miy­di? Fran­sa­’da dans ede­mi­yor­du adam­lar. 

Ka­nu­ni bu­ra­dan Fran­sa Kra­lı'na mek­tup ya­zı­yor “Si­zin mem­le­ket­te ka­dın­lı-er­kek­li so­kak or­ta­sın­dan ya­pı­lan dans di­ye bir şey çık­mış. Bi­zim mem­le­ke­te de bu­laş­ma teh­li­ke­si var. Ora­da o dan­sa son ve­rin yok­sa ge­li­rim ora­ya­” di­yor.  

Fran­sa­’da­ki gâ­vur kral Ka­nu­ni­’nin teb­li­ğa­tın­dan ra­hat dans ede­mi­yor. Şim­di Fran­sı­z’­ı bı­rak bü­tün gâ­vur­lar ev­le­ri­miz­de, te­le­viz­yon­lar­da dans edi­yor. Adam ken­di evin­de dans ede­mi­yor­du. Onun için çok bü­yük ve­bal al­tı­na gir­di­ler. Os­man­lı­’nın sa­de­ce ai­le­vi sü­la­le­si­ni kas­tet­mi­yo­ruz. Ama son dö­nem­de 600-700 se­ne­den be­ri ge­len hiz­me­ti mah­vet­ti­ler. 

NE BÜ­YÜK EV­Lİ­YA

Şim­di ba­şı­nı-so­nu­nu gel top­la ba­ka­lım. Her­ke­sin be­la­sı o se­bep olan­la­ra gi­de­cek. Bü­tün Müs­lü­man­lar ezik du­rum­da.  Sul­tan Ab­dül­ha­mid bü­yük ev­li­ya­ul­lah. 30 kü­sur se­ne o ka­dar zor du­rum­da iken gi­di­yor­sun Fi­lis­ti­n’­e ca­mi­yi o yap­tır­mış. Baş­ka bir ye­re gi­di­yor­sun tür­be­yi o yap­tır­mış. Ja­pon­ya­’ya gi­di­yor­sun bil­mem ne yap­tır­mış. En zor za­man­da dün­ya­nın her ye­ri­ne hiz­met gö­tür­müş. Ne bü­yük ev­li­yay­mış ya­hu! Ha­dis ol­ma­sa 2. Ab­dül­ha­mi­d’­in Fa­tih Sul­ta­n’­dan da bü­yük ol­ma ih­ti­ma­li var. Ama Ka­nu­ni ve Ya­vu­z’­dan bi­le bü­yük di­ye­bi­li­riz. Çün­kü en zor za­man­da yap­mış. Mü­him olan en zor za­man­da zın­dık­lar­la uğ­raş­mak­tır.  Her yer­de hiz­me­ti var ada­mın. 

KILICIN HAKKINI VERELİM

İs­la­m’­ın ci­ha­dı var.  Müş­rik­ler Mek­ke­’den kal­kıp Uhu­d’­a,  Me­di­ne­’ye ka­dar gel­miş­ler.  Se­nin va­ta­nı­nı iş­gal ede­cek.  Sen bu­ra­da kı­lıç kul­lan­ma­ya­cak mı­sın?,

Ah­met Tu­ran Al­kan ge­çen­ler­de bir prog­ram­da “Bal­kan­lar'da Os­man­lı hiç sa­vaş­ma­dı. Hep tah­ta kı­lıç­lar­la git­ti­ler. Bü­tün mil­let on­la­rın ah­la­kın­dan Müs­lü­man ol­du­” di­yor. Be­yaz sa­kal­lı nur­lu tip­li de bir adam. Öbü­rü de “O ka­dar da de­ğil ya­hu. Bir­kaç ev­li­ya te­ber­rü­ken bel­ki tah­ta kı­lıç kul­lan­mış ola­bi­li­r” de­di. Ta­rih­le de hiç ala­ka­sı yok. Çık­mış­sın bu ka­dar mil­le­tin önü­ne, te­le­viz­yon­da ko­nu­şu­yor­sun, “Bal­kan­la­ra kı­lıç git­me­di­” di­yor­sun. Ya­hu kı­lıç ol­ma­dan olur mu?! Kı­lıç­sız na­sıl ola­cak?! 

ÇA­DIR­LAR EV­Lİ­YA DO­LU

İs­tan­bu­l’­un fet­hin­den son­ra ule­ma, ev­li­ya, şeyh­ler hep­si Fa­tih Sul­tan Meh­me­t’­i zi­ya­ret et­miş­ler. Bi­ri “Sul­ta­nım biz şöy­le ha­vas çek­ti­k”, öbü­rü “Sa­ba­ha ka­dar kah­ha­ri­ye çek­ti­k” de­miş. Her­kes virt­le­ri yap­mış. Ça­dır­lar ev­li­ya do­lu ta­bi. Bü­tün tek­ke­ler, der­viş­ler ora­da. Haz­re­ti Fa­tih ev­li­ya­la­rı din­le­dik­ten son­ra kı­lı­cı­nı bir çek­miş! “Kı­lı­cın da hak­kı­nı ve­re­lim ar­ka­daş­la­r” de­miş. Ya­ni “Sen du­a et­tin ama ben de bu kı­lı­cı sal­la­dı­m” di­yor. Ilım­lı, ılım­lı, ılım­lı­… Ne ola­ca­ğız ar­ka­daş­lar! 

“GEL DOĞ­RA BE­Nİ­”

İs­la­m’­ın ci­ha­dı var. Müş­rik­ler Mek­ke­’den kal­kıp Uhu­d’­a, Me­di­ne­’ye ka­dar gel­miş­ler. Se­nin va­ta­nı­nı iş­gal ede­cek. Sen bu­ra­da kı­lıç kul­lan­ma­ya­cak mı­sın ya­hu?! Na­sıl bir iş­tir bu? “Gel ne ya­par­san yap. Doğ­ra be­ni­” di­ye bir şey yok. Bi­zim ec­da­dı­mız böy­le bir şey yap­ma­dı. Ci­ha­dı hak­kıy­la iş­le­di­ler. 

Haz­re­ti Fa­tih “İm­ti­sâl-i ‘câ­hi­dû fi­’l­lâ­h’ olup­tur niy­ye­tim /Dîn-i İs­lâ­m’­ın mü­cer­red gay­re­ti­dir gay­re­ti­m”  di­yor. Bu­gün­kü Türk­çe ile “Ni­ye­tim, Al­lah yo­lun­da ci­hâd eden­le­re ör­nek ol­mak­tır. Gay­re­tim İs­lâm Di­ni­ni yü­celt­me gay­re­ti­di­r” di­yor. 

Abdestsizliğin necaset sayılması

Ab­dest­siz ve­ya cü­nüp kim­se, ken­di­si­ne de­ğe­ni pis­le­te­cek şe­kil­de ne­cis de­ğil­dir. Ni­te­kim Âlu­sî tef­si­rin­de zik­re­dil­di­ği­ne gö­re, ayet-i ce­li­le­de ge­çen: "Ve­lâ­kin Al­lah si­zi iyi­ce te­miz­le­mek is­ti­yor" kavl-i şe­ri­fin­de­ki te­miz­le­me, be­de­nin tan­zî­fi (pak­lan­ma­sı) ma­na­sın­da ka­bul edil­me­si­ne gö­re, ta­ha­ret lu­ğa­vî­dir (te­miz­lik­ten lü­gat ma­na­sı kas­te­dil­miş­tir). Ya­hut ayet-i ce­li­le­den mak­sat: "Al­lah siz­den gü­nah kir­le­ri­ni gi­der­mek is­ti­yor." de­mek­tir. Ni­te­kim ab­des­tin gü­nah­la­rı na­sıl dök­tü­ğü ge­ri­de zik­re­di­len ha­dis-i şe­rif­ler­de gö­rül­mek­te­dir. 

Do­la­yı­sıy­la bu ma­na­ya gö­re ta­ha­ret ma­ne­vî olup, gü­nah­la­rın gi­de­ril­me­si ma­na­sın­da­dır, pis­li­ğin iza­le­si ma­na­sın­da de­ğil­dir.

İT­Tİ­FAK KO­NU­SU­DUR

Zi­ra ha­des (ab­dest­siz­lik)in ne­ca­set ol­ma­dı­ğı ule­ma ara­sın­da ih­ti­laf­sız bir me­se­le­dir. Ab­dest­siz­lik hâ­li­ne ne­ca­set den­me­si, na­ma­za en­gel ol­du­ğu ma­na­sın­da hük­mî bir ne­ca­set ol­ma­sı iti­ba­rıy­la­dır, yok­sa ab­dest­si­ze de­ğen yi­ye­cek ve içe­ce­ğin pis sa­yıl­ma­sı ma­na­sın­da de­ğil­dir. 

Ni­te­kim ab­dest­siz kim­se­nin be­de­ni ıs­lak olup, el­bi­se­si­nin vü­cu­du­na ya­pış­ma­sı hâ­lin­de, o el­bi­se­nin pis ol­ma­ya­ca­ğı âlim­ler ara­sın­da it­ti­fak ko­nu­su­dur. 

Hat­ta bi­ri­si o ıs­lak el­bi­se­yi gi­ye­rek onun­la na­maz kıl­sa bi­le na­ma­zı bo­zul­maz. 

Ayet-i Kerime

Kâfir olarak ölenlerin yaptıkları işler, dünyada da, ahirette de boşa gider, Cehennemde devamlı kalırlar. [Bekara 217]

Hadis-i  Şerif

Cihadın en kıymetlisi, zalim sultan yanında, doğru yolu gösteren bir söz söylemektir. [Tirmizi]
Son Güncelleme: 04.03.2015 19:27
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.